Tiltak og oppdrag
for barneverntjenester

Anette S. Wannebo

Klinisk sosionom i barn og unges psykiske helse
Spesialist i Sped- og småbarn
Familieterapeut

"Min målsetting er å bidra med å få frem barnets stemme i hver enkelt barnevernssak gjennom fokus på godt relasjonsarbeid, både mot barna, ungdommene, foreldrene og hjelpeapparat."

Hjelpetiltak innen barneverntjenester

Veileder i hjemmet/hjelpetiltak
0 - 18 år

a

Barnevernfaglig kartlegging/veiledning i sped- og småbarnsaker

Veiledning i fosterhjem

Tilsyn under samvær

COS P - veiledning

Ettervern

a

Familieterapi

Andre tjenester

Veiledning av fagpersoner ved videreutdanning

a

Prosess- og saksveiledning av kontaktpersoner i barneverntjenesten

a

Veiledning av ansatte i institusjoner

a
Barnevernstjenester Baby i badekar blid og fornøyd

“There is no such thing as a baby, there is a baby and someone”.

Donald W. Winnicott

Faglig fokus

  • Fremme BARNETS stemme i hver enkelt barnevernssak, uansett alder.
  • Familien som system. Inkludere sosionomens og familieterapeutens “brede blikk” inn i arbeidet med familiene.
  • Integrering av den nye kunnskapen om de aller minste barne i arbeidet.
  • Kunnskap om tilknytning og skjevutvikling  former forståelse og intervensjon i arbeidet.
 
  • Kunnskap om hjernens utvikling og traumebasert omsorg.
  • Verdsetting av relasjonsarbeid med barn, foreldre og hjelpeapparat.
  • Tverrfaglig fokus og samarbeid. Viktigheten av et godt samarbeid mellom ulike instanser.
  • Kunnskap fra utviklingspsykologi, tilknytning fra tidlig samspill, er med å former forståelsen rundt større barn og ungdom som strever.